Thomas Ezard Court Document HM Prison, Wakefield, England 1892