Ann McNamara Phelan
(Photo courtesy of Moira Phelan Grenier)